Čo je tryskanie suchým ľadom?

Otryskávanie pomocou suchého ľadu je revolučná metóda čistenia, kde tryskacím médiom sú častice (pelety, bloky) suchého ľadu. Táto metóda je veľmi efektívna, rýchla a ekologická. Suchý ľad je pevné skupenstvo oxidu uhličitého - CO2. Na rozdiel od vodného ľadu, ktorý existuje pri teplote 0 ° C a nižšie, je suchý ľad extrémne chladný, jeho teplota je -79 ° C. Oproti vodnému ľadu za normálnych atmosférických podmienok netopí, ale sublimuje - tzn. prechádza z pevného stavu priamo do plynného, bez skvapalnenia.


Čistenie suchým ľadom je trojfázový proces

1. fáza Kinetická - kedy častice suchého ľadu unášané prúdom stlačeného vzduchu dopadajú rýchlosťou zvuku na povrch. Naruší a uvoľní kontaminant z čisteného povrchu.


2. fáza Tepelná - nízka teplota častíc suchého ľadu (-79 ° C) spôsobí ochladenie kontaminantu tak, že sa stáva krehkým a ľahko oddeliteľným od čisteného povrchu.


3. fáza Sublimácia - častice suchého ľadu prenikajú znečistením a okamžite sublimujú (zmena skupenstva z pevnej fázy v plynnú). Tým dochádza k 540 násobnému zväčšeniu objemu a explozívnemu efektu, ktorý oddelí nečistotu od čisteného povrchu.Výhody čistenia suchým ľadom

Častice CO2 pri kontakte s čisteným povrchom okamžite sublimujú, je to neabrazívny, netoxický a nekorozívny proces. Rýchlo odstraňuje väčšinu znečisťujúcich látok bez poškodenia spínačov, panelov, vedenia, potrubia, káblov, a je bezpečný aj na elektrických súčiastkach. Tryskanie suchým ľadom je určite technológiou čistenia budúcnosti, a to nielen po ekonomickej, ale aj ekologickej stránke, výhody tohto čistenia sú neporovnateľné s iným čistením, tryskanie suchým ľadom, je:

ekologické - nepoužívajú sa žiadne toxické látky ani podporné chemikálie.

neagresívne - čistené povrchy zostávajú nepoškodené, čo nie je možné dosiahnuť pri čistení mechanickými prostriedkami - oceľovou kefou, škrabkami alebo iným spôsobom tlakového čistenia.

zvyšuje kvalitu výroby - umožňuje čistenie nástrojov a zariadení aj počas výrobného procesu bez zložitej demontáže a nákladnej odstávky strojov. Poskytuje preukázateľné zníženie vlastných nákladov na údržbu.

rýchlo a efektívne - kombinácia rýchleho čistenia a široký výber aplikačných trysiek umožňuje rýchle čistenie aj ťažko dostupných častí a súčastí.

znižuje náklady - skrátenie času pri odstávke výrobného zariadenia. Zvýšenie kvality výroby. Čistenie na mieste bez zložitej demontáže. Znižuje náklady na čistenie a údržbu. Nepoužíva nebezpečné a škodlivé chemikálie a rozpúšťadlá.

Pevné skupenstvo CO2 je suchý ľad, vynikajúce prírodné chladivo, a to bez zápachu. Neobsahuje choroboplodné zárodky, je bakteriostatický. Netopí sa, nezanecháva mokré stopy a nepoškodzuje tovar. Vďaka vlastnostiam suchého ľadu je technológia tryskania vhodná aj do takých prevádzok ako napr. farmaceutický alebo potravinársky priemysel. 

Táto technológia je obdobná ako je pieskovanie. Veľmi dôležitú úlohu vo využití hrajú vlastnosti suchého ľadu, ktoré ponúkajú bezproblémové čistenie súčastí i celých zariadení, môže byť použité aj tam, kde voda, piesok alebo iné čistiace prostriedky nie sú povolené.

Medzi popredné výhody tejto čistiacej metódy patrí práve okamžitá sublimácia, teda minimálne nečistoty po procese a žiadny sekundárny odpad. S tým súvisí minimálna ekologická náročnosť. Jedná sa o šetrnú technológiu, pri ktorej sa nepoužívajú žiadne toxické látky ani chemikálie.Oblasti použitia

Polygrafický priemysel (čistenie tlačiarenských strojov)


Stavebníctvo a starostlivosť o kultúrne dedičstvo (odstraňovanie starých omietok, sanácia plesní, odstraňovanie grafity a žuvačiek)


Drevársky priemysel (čistenie lisov spracovaného dreva, drevoobrábacích strojov, sušičiek a prieduchov)


Gumárstvo a plastikársky priemysel (čistenie foriem)


Zlievarenstvo (čistenie permanentných foriem, jadrovníkov, nástrojov pre tlakové liatie)

Textilný priemysel (odstraňovanie lepidiel a ďalších nánosov na výrobnom zariadení)

Strojárstvo (čistenie vzduchotechniky, základné a udržiavacie čistenie výrobných strojov, zváracích robotov, pásových dopravníkov a lakovacích zariadení)


Elektrotechnický priemysel (čistenie generátorov, turbín, spínacích skríň)


Potravinársky priemysel (čistenie strojov na spracovanie mäsa a v pekárňach)


Farmaceutický priemysel (čistenie plniacich a miešacích zariadení) 


Automobilový priemysel (čistenie zvyškov gumy, farby, silikónu, plastu)


Letectvo a letecký priemysel (čistenie súčastí motorov pri revíziách a GO)Pravidelné čistenie peletami suchého ľadu môže vášmu podniku pomôcť k získaniu certifikátu ISO 14020 a ISO 14024. Spojenie vašej spoločnosti s „eco-friendly“  prístupom naviac funguje ako mocný marketingový ťah.

Čistenie suchým ľadom je moderná a efektívna čistiaca metóda, ktorá je stabilizovaná v niektorých priemyslových odvetviach, a vďaka celej rade výhod (univerzálnosť, nízka abrazívnosť, vysoká rýchlosť čistiaceho procesu atď..) sa teší stále väčšej obľube.